1. Bevezetés

A B Pont Üzletlánc Kft. (B Pont üzletlánc Kft. Budapest 1036 Királylaki út 16, a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A B Pont Üzletlánc Kft. bpont.shop.hu címen elérhető szolgáltatásának adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a bpont.shop.hu címen.

A B Pont Üzletlánc Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bár-mikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A B Pont Üzletlánc Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A B Pont Üzletlánc Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A B Pont Üzletlánc Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

2. Definíciók

2.1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

2.2. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel az érintett félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

2.3. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

2.6. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; (pld.:bank, pénzkezelő, futárszolgálat, stb.)

2.7. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.9. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

2.10. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

2.12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

2.13. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.14. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

2.15 érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy (bárki aki valamilyen adat-(ok) alapján beazonosítható)

2.16 Elektronikus út: elektronikus adatfeldolgozást, – tárolást, illetőleg – továbbítást végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása

3. Alapelvek a B Pont Üzletlánc Kft. adatkezelése során

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A B Pont Üzletlánc Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

„A célhoz kötöttség elve:Az adatvédelem egyik legfontosabb követelménye a célhoz kötött adatkezelés elve (Infotv. 4. § (2)). A célhoz kötöttség elve alapján csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.”

Társaságunk a NAIH ajánlásának, tudásával és technikai hátterével a lehető legmegfelelőbben próbál eljárni.

Felhívjuk a B Pont Üzletlánc Kft. részére adatközlők figyelmét (Önt), hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.1.A www.bpont.shop.hu honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a bpont.shop.hu portál látogatása során a B Pont Üzletlánc Kft. a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése,visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogató felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 3650 nap.

A bpont.shop.hu címen elérhető portál html kódja a B Pont Üzletlánc Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics/.

Sütik

A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használnak. A webjelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben.

További információk a Sütikről itt.

4.2. Regisztráció, vásárlás

A B Pont webshopban vásárolni regisztráció után lehetséges.

Az adatkezelés célja:
 • a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése (összes egyéb feladatok céljából, pld.: ügyfél adatainak frissítése, törlés, kizárás… / csak az adatkezelő használhatja fel az adatokat)
 • kapcsolattartás (kizárólag a megrendelések és vásárlásokkal kapcsolatban / csak az adatkezelő és a felsorolt adatfeldolgozók az itt megadott feltételekkel használhatják)
 • a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása (kizárólag a megrendelések és vásárlásokkal kapcsolatban / csak az adatkezelő és a felsorolt adatfeldolgozók az itt megadott feltételekkel használhatják)
 • egyes szolgáltatások használatához való jogosultság (pld. vásárlói  kategóriába vétel céljából, vagy letöltések kategorizálása miatt / csak az adatkezelő használhatja fel az adatokat)
 • felhasználói statisztikák készítése (kizárólag belső felmérések készítése / csak az adatkezelő használhatja fel az adatokat)
 • rendelések, vásárlások kezelése (/ csak az adatkezelő és a felsorolt adatfeldolgozók az itt megadott feltételekkel használhatják)
 • a vásárlásból eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása (/ csak az adatkezelő használhatja fel az adatokat)
 • számviteli kötelezettség teljesítése (/ csak az adatkezelő használhatja fel az adatokat)
 • hírlevél küldése (/ csak az adatkezelő használhatja fel az adatokat)

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre:

 • felhasználónév, jelszó (csak az adatkezelő lája az adatokat)
 • vezeték- és keresztnév (csak az adatkezelő és 6.2 pontban felsorolt adatfeldolgozók)
 • e-mail cím 
 • telefonszám (csak az adatkezelő és a felsorolt adatfeldolgozók, ha ezt megerősíti előre)
 • cégnév (csak az adatkezelő és a felsorolt adatfeldolgozók, ha ezt megerősíti előre)
 • Adószám (csak az adatkezelő lája az adatokat)
 • hírlevél feliratkozási hozzájárulás (csak az adatkezelő lája az adatokat)
 • a regisztráció dátuma és időpontja (csak az adatkezelő lája az adatokat)
 • a rendelés dátuma és időpontja (csak az adatkezelő lája az adatokat)
 • a rendelés adatai //pld.:rendelt/vásárolt termékek és árai// (csak az adatkezelő lája az adatokat)
 • szállítási és számlázási cím (csak az adatkezelő és a felsorolt adatfeldolgozók, ha ezt megerősíti előre)

Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől számított 5 év, míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig.

Adattovábbítás: online fizetés esetén a tranzakció azonosítót, a vásárlás összegét, dátumát és időpontja továbbításra kerül a tranzakciót lebonyolító Bank felé. A személyes adatokat az Adatok módosítása menüben lehet módosítani. A személyes adatok törlését – a számviteli bizonylatok kivételével – a jelen tájékoztatóban közzétett elérhetőségeken lehet kérni.

A szolgáltató az Ön adatait csak a fent említett esetekben kezeli, például vásárlás, kategorizált belépések engedélyezésére, letöltések engedélyezése, hozzászólások engedélyezésére használja fel, harmadik félnek nem adja tovább (kivétel hatósági utasítás). Amennyiben Ön a regisztráció során a Hírlevélre is feliratkozott önkéntesen, akkor a „bpont.com hírlevél” pontban leírtak is kapcsolódnak az Ön adatkezeléséhez.

4.3 bpont.com hírlevél

Az adatkezelés célja:

 • gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére
 • tájékoztatás az aktuális információkról
 • tájékoztatás termékekről

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: (csak az adatkezelő lája az összes alább felsorolt adatokat)

 • név
 • e-mail cím
 • dátum, időpont.

Amennyiben csak a hírlevélre iratkozott fel, adatit kizárólag az Ön által megválasztott (-hírújság //összes hír//, -heti 1alkalas hírújság, -havonta 2 alkalmas hírújság) gyakorisággal küldendő reklám-hírek küldésére fogjuk használni, harmadik félnek nem adjuk ki. Ez alól kivételt képezhet a nem reklám hírek, melyek szabályozással, egyéb szolgáltatói változással, vagy jogi változásokkal kapcsolatos hírt tartalmaznak, ezen levelek reklámot nem tartalmazhatnak.

Amennyiben Ön regisztrált és hírlevélre is feliratkozott, az Ön adatiból csak a Hírlevélre vonatkozó adatait használjuk fel az Ön által kiválasztott gyakorisággal küldendő Hírújságok küldési időpontjaiban.

Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig. (Ez azt jelenti, hogy Önnek kell jelezni az adatkezelő felé, ha törölni kívánja adatait a hírlevél küldéssel kapcsolatban)
A hírlevelek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását a kiküldött hírlevélben található linkre kattintva, valamint postai úton a jelen tájékoztatójában közzétett címen lehet kérni.

4.4 A szolgáltatás ügyféllevelezései

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van (és még nem regisztrált és hírlevélre sem iratkozott fel), az  „Írjon nekünk” oldalon megadott módon kapcsolatba léphet a szolgáltatás szerkesztőivel (webadmin@bpont.com).

A B Pont Üzletlánc Kft. a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

4.5 Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

A B Pont Üzletlánc Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A B Pont Üzletlánc Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozóinál valamint a Magyar Hosting Kft. által működtetett szervereken találhatók meg.

Külső, bérelt szerver:

 • Cégnév: Magyar Hosting Kft.
 • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
 • http://tarhely.com

A B Pont Üzletlánc Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen.

A B Pont Üzletlánc Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A B Pont Üzletlánc Kft. az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A B Pont Üzletlánc Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól függetlenül (e-mail, web, ftp, stb.) sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

6. Az adatkezelő és adat feldolgozók adatai, elérhetősége

6.1 Adatkezelő:

Név: B Pont Üzletlánc Kft.
Székhely: Budapest 1036 Királylaki út 16.
Cégjegyzékszám: 01 09 865729
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi bíróság, mint cégbíróság
Adószám: 13640857-2-41
E-mail: info@bpont.com

6.2 Adatfeldolgozók:

Magyar Hosting Kft.
A web-oldal összes adatait menthetik adat-visszaállítás – web-oldal költöztetés céljából , de semmilyen adatkezelést nem végezhetnek.

 • Cégnév: Magyar Hosting Kft.
 • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
 • http://tarhely.com

Magyar Posta Logisztika
Szállítással kapcsolatos adatokat kezelhetnek, melyet az Ön beleegyezésével, kizárólag az Ön megrendelése/vásárlása alapján használhatnak, valamint a megrendelés/vásárlás megjegyzés rovatában megad. Itt felhívom figyelmét, hogy a megjegyzés rovatba beírt harmadik-fél adatainak felhasználhatóságához Önnek kell rendelkezni felhatalmazással. 

GLS
Szállítással kapcsolatos adatokat kezelhetnek, melyet az Ön beleegyezésével, kizárólag az Ön megrendelése/vásárlása alapján használhatnak, valamint a megrendelés/vásárlás megjegyzés rovatában megad. Itt felhívom figyelmét, hogy a megjegyzés rovatba beírt harmadik-fél adatainak felhasználhatóságához Önnek kell rendelkezni felhatalmazással. 

7. Jogorvoslati lehetőségek és felhasználói jogok

7.1 Tájékoztatás:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon.

Az érintett kérelmére a B Pont Üzletlánc Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a B Pont Üzletlánc Kft. költségtérítést állapít meg.

7.2 Törlés, helyesbítés:

A B Pont Üzletlánc Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. Az

A B Pont Üzletlánc Kft. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

7.3 Tiltakozás:

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A B Pont Üzletlánc Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A B Pont Üzletlánc Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A NAIH elérhetősége:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Honlap: http://www.naih.hu
Telefon: 06-1/391-1400Ű
Telefax: 06-1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu